Zòwdha ní ddiy nyidhò

Ŋà wá nì ndrǔ-tsi lòw tdè bàtízò ddiy dziydjú, Yesu ddí kâ bàtízò lòw. Ddrà nà à dêy lò těy mí nga nà, rakpa-ónga kâ ndèy wi, Ddrà mí Bblǒ-Thíy kâ thu à djò ndèy ró ji nà gbè bbǎlá níchú. Fú nga nà, ddì li-chuw kâ ndèy rr̀ rakpa óddò: “Nyi nì ddrǒ ma jì nì màtsá-Ddùwnì; nyi ó ma lêy màtsá wá nì jǐ.”