Lò ho ndèy tey nà

Í lò mínga ó nyirá lò ho chùw ndèy tey nà Inglich ó, Swahílì ó ndèymí Frasi nà. Fú ddiy rà nyi tsotso ko ndaní nyi tsî ya ŋâchú ndrûló ka ndíy nì ddiy ndèymí ya ddu fú lò-ho tey nì ddiy. Dho màdhò ya nyi jì mà klô fú lò tey ddíyà chú nyidhò ro.