Nga zowdha Ndrûló nà

Màdhí lò ndíydha nì ndèy djòró ddiy nà cha ndèy kó nì li tsotso nga zòwdha ro cha ì jì nì ddìy nì mí lò-tey chú nì ngéyngey. Gbè:   à,  á , â , ǎ, a,  b̀ ,  b́ ,  b̂,   b̌ , b

IMG0082A.jpg