Contact

Nyidho lò cho màdhò í tuw ò lu. Nzî chó màdho nyi ròdho îngí nyìmí lò tùw,pbu ya nyi nì jî mà ngû nyìmí lò dhíydha dziydjò

Target Image