Lòwdha ní li-chuw

 

Í Lò mí nga ó nyi ra Luwka mí bûkù ka nì zow ddiy rr à nga ndèy shapter ddì nì ó ddo pbûw mídri rwo ndèy djú tho nì nà.        (1-24)