Madhi lò mí Bba

Mà kô nyì! 

  Mà mâ nyìdhí shìdha màdhí bba ò.

Kpra! Uganda mí dziyliy mí hiy.

Ndruló ì tra nì nì ndrû ka íy nì Ndrudjá ní (lendu) . Ndrû chuw nì ì Zombo District ó, Hoima ndèymí Masindi District ó Uganda ó, ndèymí D.R.Congo la djò rusá ngòluw nì ó. Uganda ó ndrû ho nì chow chow 30000, D.R.Congo ó ndrû nì chow chow 60000.

 Màdhí lò mí bba ó nyi rà íddiy mà chùw: Zowdha ní ddiy, ndiydha ní lò ndèymí ngo ndrûló nà. Manì jî nyì tsî ndrûló à nga ndèy tsò njanja, fúddiy dho mànì ddiy nà drá madhí lò mí bba ó cha nyi dho rr̀ ndèymí nyi dho zòw nì.

 Ìnì ndrûló ndiy nì ndrû ka gwǐy cho tho nì dhò.

Ya màdhi ddiy kíyddà drr ndèy mà rà ley nyì tsî ddìnga ó Kaalamu ó ndrû nà.

Chó màdhò nyìmí lò ddéydha í lò ró.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.