Í lò jì ndèymí ma chûw ma mí nga

Ínga djúnga ndèy nì njâ nì li nì Ndrulo Language Development Project

Ya nyi jì nyi chûw í nga ró lò, imel info@ndrulomedia.org

Pbûw karà tsì ddiy o, i ddiy jì nì wá Ndrulo Language Development Project

Credits goes out to all our Partners SIL,SEED COMPANY,Wycliffe,Religious and Cultural Leaders,Life Minstry,for helping us to produce these materials.