Uganda mí Dziyliy mí hiy

                                           Kpra!


Í  Uganda mí ́ dziyliy mí hiy nì ngéy ngéy ní pbúw dho Uganda ó nì ( Ndrulo-Lendu nì nâmbà 19).

Uganda mí dziliy mi hiy